مجتمع آموزشی غیر دولتی ریحانه و منظومه ی خرد مراغه

رهگیری ثبت نام

اگر قبلا ثبت نام کرده اید، با وارد کردن کد ملی که در هنگام ثبت نام از آن استفاده کرده اید یا کد رهگیری که در هنگام پرداخت وجه دریافت نموده اید، می توانید جزییات و همچنین رسید پرداخت را مشاهده کنید.

استفاده از کد رهگیری

استفاده از کد ملی

مقطع تحصیلی